Сдружение „Менса България“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 121446267, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Славянска 18А, ет.1, е локалният клон на Менса – най-старата международна организация на хората с висок коефициент на интелигентност (IQ). Извършвайки дейността си Менса България обработва информация, доброволно предоставена от Вас, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. Менса България обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

 

 1. Видове лични данни, които Менса България обработва

Менса България обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно:

 1. Име, презиме, фамилия;
 2. Дата на раждане;
 3. Единен граждански номер (ЕГН);
 4. Телефон за връзка;
 5. Адрес за кореспонденция;
 6. Електронен адрес (e-mail);
 7. Снимки и/или видеоматериали – само при изрично Ваше съгласие и желание да ги предоставите.

 

 1. Цели на обработването

Предоставените доброволно от Вас лични данни се обработват и използват от Менса България само и единствено за посочените цели, които са:

 1. Провеждане на тестове за интелигентност и при изрично Ваше съгласие публично обявяване на резултатите, с посочване на възраст, пол и местоживеене;
 2. Членство в Менса;
 3. Попълване на формуляри за контакт;
 4. Участие във всички присъствени и онлайн занимания на Младежка/Детска Менса България до навършване на пълнолетие;
 5. Осигуряване на публичност и популяризиране на постиженията на участниците;
 6. В случай, че сте ни дали изрично съгласие за публикуване на снимки и/или видеоматериали с Вас и/или Вашето дете, целта на публикуването е за популяризиране на дейността на Менса

 

 • Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи Менса България може да разкрие определени лични данни пред свои партньори – например пред определени музеи с цел посещаване на културни събития с отстъпка за членове на Менса България, пред Национален психолог при работа с надарени деца и други подобни. За случаите, в които Менса България споделя информация за Вас с трети лица, Менса България проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Менса България може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Онлайн достъпът до сайта на Менса България може да Ви свърже с други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, Менса България не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

 

 1. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните основни права:

 

 1. Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
 2. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от Менса България;
 3. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 4. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 5. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Менса България и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 6. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор;
 7. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 8. Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: cpdp.bg, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на Менса България пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 

Исканията Ви за упражняването на всяко от горепосочените права могат да бъдат подадени до Менса България в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в раздел VII.

Менса България има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

 

 1. Сигурност на личните Ви данни

Менса България прилага съответните мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Поради спецификата на дейността на Менса България данните се съхраняват безсрочно.

След изтичане на срока и/или отпадане на основанията за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

 

 1. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на Менса България

Във връзка с възможни законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, Менса България периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

 

 • Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

 

Менса България

Адрес: гр.София, ул.Славянска 18А, ет.1

Телефон: 0888941706

Е-mail: chairman@mensa.bg

 

 • Политика за използване на „бисквитки” (COOKIES)

„Бисквитката”е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. „Бисквитките” не причиняват вреди на компютъра Ви. Те са малки файлове с настройки за конфигурация, които ни помагат да направим нашите онлайн услуги по-достъпни, по-ефективни и по-сигурни.

Нашият уеб сайт използва „бисквитки”, необходими за неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.