Покана с дневен ред за Общо Събрание 2024 г.

Управителният съвет на Менса България свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се състои на 30.03.2024 г. в гр. София, Студентски град, ул. „Професор Христо Вакарелски”, 1А, от 10:00 часа, което ще се проведе при следния

дневен ред:

1) Изслушване на отчет за дейността на Управителния съвет през 2023 г. и приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г.;

2) Изслушване на отчет за дейността на Контролната комисия през 2023 г. и приемане на отчета за дейността на Контролната комисия за 2023 г.;

3) Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2023 г.;

4) Приемане на проекта за бюджет на Сдружението за 2024 г.;

5) Обсъждане на проект за нов Устав на Сдружението;

6) Връчване на годишната награда на Сдружението;

7) Решение за провеждане на редовната годишна среща на членовете на Сдружението през 2024 г.;

8) Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе същия ден от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, като може да се проведе, без значение колко членове се явят.

На събранието са поканени да присъстват всички изрядни, редовни членове на Сдружението.

27.02.2023